Menu

MASZ ZWIERZĄTKO? UWAŻAJ! Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody wyrządzone przez zwierzęta.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZĘTA, DOMNIEMANIE WINY W NADZORZE, NALEŻYTA STARANNOŚĆ W NADZORZE NAD ZWIERZĘCIEM

Każdy człowiek, niezależnie od tego czy jest właścicielem, czy tylko posiadaczem zwierzęcia, jest za nie odpowiedzialny.

Podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej została określona w art. 431 Kodeksu cywilnego (K.c.)

Przepis ten stanowi w § 1., że kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.

W tym przypadku nie ma znaczenia tytuł prawny do zwierzęcia, ponieważ chowa zwierzę ten kto roztacza nad nim faktyczną opiekę. Natomiast posługuje się zwierzęciem ten, kto używa je do czegoś (np. wykonywania pewnych czynności) lub jako pomocy przy jakiejś czynności.

Pokrzywdzony może żądać naprawienia szkody majątkowej, jak również zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (cierpienia fizyczne, psychiczne, ból i.t.p.)

W trakcie procesu, powód (osoba pokrzywdzona musi udowodnić szkodę i jej rozmiar oraz związek przyczynowy pomiędzy brakiem nadzoru albo niewłaściwym nadzorem, a wyrządzoną szkodą.

Z kolei, pozwany „miłośnik zwierząt” musi obalić domniemanie winy w nadzorze. Jest to trudna sytuacja procesowa, gdyż w przypadku niewykazania braku winy w nadzorze przegra proces.

W szczególności konieczne jest uwzględnienie okoliczności związanych z samym zwierzęciem, miejscem zdarzeń, podmiotami sprawującymi nadzór.

 Zapamiętaj: nie zawsze umieszczenie na ogrodzeniu tabliczki ostrzegawczej typu: „uwaga zły pies” zwalnia od odpowiedzialności za szkodę. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji, bo co w przypadku dzieci, które nie potrafią czytać albo osób niewidomych.

 Dlatego oprócz tabliczki ostrzegawczej, wejście na posesję powinno być odpowiednio zabezpieczone tak, aby osoby z zewnątrz mogły wejść jedynie za wyraźną zgodą posiadacza zwierzęcia.

Uwaga: w powyższym przepisie jest mowa o wyrządzeniu szkody przez zwierzę, które zachowuje się zgodnie ze swoim popędem. Natomiast w przypadku, gdy celowo posługujemy się zwierzęciem, w celu wyrządzenia szkody, podstawa odpowiedzialności będzie inna.

 

 

 

           

MASZ ZWIERZĄTKO? UWAŻAJ! Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody wyrządzone przez zwierzęta.
Adwokat Robert Paśkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.Wymagane pola są oznaczone *

MASZ ZWIERZĄTKO? UWAŻAJ! Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody wyrządzone przez zwierzęta.