Menu

GDY BIURO RACHUNKOWE WYRZĄDZA SZKODĘ PRZEDSIĘBIORCY….

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA LUB NIEWYKONANIA UMOWY (ART. 471 K.C.)

Biura rachunkowe ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług księgowych. Odpowiedzialność biura rachunkowego za spowodowanie szkody jest ustalana z uwzględnieniem należytej staranności, którą powinien zachować profesjonalny uczestnik obrotu prawnego.

Z reguły drobni przedsiębiorcy, a nawet większe firmy korzystają z usług biur rachunkowych.

Powierzamy im prowadzenie usług księgowych na podstawie umowy oraz udzielamy niezbędnych pełnomocnictw. Biura rachunkowe najczęściej przedkładają nam do podpisu umowę sporządzoną według swojego wzoru.

Z punktu widzenia obowiązków biura rachunkowego bardzo ważne jest właściwe określenie jego obowiązków. Najczęściej tak nie jest i realizacja tych obowiązków wynika często z praktyki oraz przepisów prawa.

Zalecam wszystkim przedsiębiorcom, którzy korzystają z usług biur rachunkowych zachowywanie wszelkiej korespondencji zwłaszcza mailowej, czy też esemesowej lub przez komunikatory społecznościowe. Jest to bardzo ważne, gdyż zgodnie z art. 65 Kodeksu Cywilnego (K.C.) Zgodnie § 2. tego przepisu, w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.

W związku z tym, że biuro rachunkowe przedkłada swój projekt umowy o świadczenie usług księgowych, wówczas inne dowody dotyczące realizacji umowy mają kluczowe znaczenie w ewentualnym sporze o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania takiej umowy. Przesłanki umownej odpowiedzialności odszkodowawczej reguluje art. 471 K.C., który stanowi, że Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W związku z tym, aby biuro rachunkowe mogło się uchylić od odpowiedzialności odszkodowawczej, musi w procesie wykazać, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług księgowych jest niezawinione.

W jednym z przypadków, z którym ostatnio się spotkałem, biuro rachunkowe nie zgłosiło w terminie swojej klientce do ubezpieczenie społecznego, w tym dobrowolnego chorobowego od wyższej podstawy. Wskutek zaniechania klientka otrzymała niższy zasiłek chorobowy, a następnie macierzyński. Klientka tego biura nawet nie odwołała się od decyzji ZUS, lecz niezwłocznie skierowała pozew o odszkodowanie. Niestety właścicielka biura rachunkowego nie była reprezentowana przez adwokata i przegrała sprawę w obu instancjach.

Czasami warto skorzystać z pomocy zawodowego pełnomocnika procesowego, nawet na etapie sporządzania umowy. Natomiast przy zawiłościach procedury cywilnej, przedsiębiorca, który reprezentuje się sam, może przegrać proces.

GDY BIURO RACHUNKOWE WYRZĄDZA SZKODĘ PRZEDSIĘBIORCY….
Adwokat Robert Paśkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.Wymagane pola są oznaczone *

GDY BIURO RACHUNKOWE WYRZĄDZA SZKODĘ PRZEDSIĘBIORCY….