Menu

CZY ZAWSZE MOŻNA ZWOLNIĆ W TRYBIE ART. 52 § 1. PKT. 1) KODEKSU PRACY PRACOWNIKA, KTÓRY STAWIŁ SIĘ DO PRACY W STANIE NIETRZEŹWOŚCI?

Stan nietrzeźwości zwolnienie dyscyplinarne ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Zdarza się, że pracownik stawi się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywa w pracy alkohol.

Stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w pracy stanowi jeden z przypadków ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, kwalifikujący do rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym. Orzecznictwo sądowe jest w tym przedmiocie wręcz jednolite.

Czy jednak jest tak zawsze?

Nie zawsze stan nietrzeźwości uzasadnia rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę w trybie natychmiastowym (zwolnienie dyscyplinarne).

W niektórych przypadkach pracodawca może mieć problem. Sytuacja taka występuje, gdy pracownik, który stawił się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywał w pracy alkohol jest leczącym się alkoholikiem oraz przedstawi stosowne zaświadczenie z poradni przeciwalkoholowej.

W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy uznał, że  ,,stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości pracownika dotkniętego przewlekłą psychozą alkoholową nie stanowi dostatecznej podstawy do przypisania mu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych” (I PKN 76/00).

Jak zauważył Sąd Najwyższy, warunkiem rozwiązania stosunku pracy bez okresu wypowiedzenia jest wina pracownika rozumiana jako wina umyślna lub rażące niedbalstwo. W przypadku jednak pracownika świadczącego pracę pod wpływem alkoholu nie można jednoznacznie stwierdzić jego winy umyślnej, ponieważ miał on zniesioną zdolność do pokierowania własnym postępowaniem.

W przypadku, gdyby po wręczeniu pracownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie natychmiastowym z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, polegającego na stawieniu się do pracy w stanie nietrzeźwości (art. 52 § 1. pkt. 1) KP). –  pracownik doręczył zaświadczenie z poradni przeciwalkoholowej, wówczas pracodawca powinien w moim przekonaniu uchylić się od skutków swojego oświadczenia woli, które jest złożone pod wpływem błędu co do winy pracownika i w ten sposób stosunek pracy zostanie reaktywowany.

Niezależnie od tego, nawet gdy nietrzeźwy pracownik leczy się z nałogu, zawsze jest możliwe  rozwiązanie z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem, z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

 

CZY ZAWSZE MOŻNA ZWOLNIĆ W TRYBIE ART. 52 § 1. PKT. 1) KODEKSU PRACY PRACOWNIKA, KTÓRY STAWIŁ SIĘ DO PRACY W STANIE NIETRZEŹWOŚCI?
Adwokat Robert Paśkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.Wymagane pola są oznaczone *

CZY ZAWSZE MOŻNA ZWOLNIĆ W TRYBIE ART. 52 § 1. PKT. 1) KODEKSU PRACY PRACOWNIKA, KTÓRY STAWIŁ SIĘ DO PRACY W STANIE NIETRZEŹWOŚCI?